در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ساعت ۲:۲۰ دقیقه نیمه شب روز شنبه ، پلیس یار موسسه حفاظتی مراقبتی امنیت آفرین رامین، مشغول گشتزنی در محل خدمت خود واقع در کارگاه و انبار تولیدی بود ،كه ۴ نفر سارق، (۲نفرشان محلی و ۲ نفر دیگر کارگران اهل افغانستان بودند)، به همراه یک دستگاه خاور جهت بارگیری و سرقت، به محل آمدند، با هوشیاری پلیس یار موسسه و بواسطه کلانتری ۱۸ باغستان ، تحویل مراجع قضایی شدند.