خداحافظی با عنوان اختصاری ناجا ،

تغییر عنوان اختصاری (ناجا به فراجا) ، درپی تغییرات اعمال شده در پلیس کشور، که ساختار آن به فرماندهی انتظامی کل ارتقاء یافت، عنوان اختصاری آن نیز به «فراجا» تغییر کرد.