برگزاری کلاس های آموزش پلیس یاران توسط موسسه امنیت آفرین رامین برای پرسنل مجموعه رزمال توسط اساتید محترم مرکز انتظام و نظارت نماینده مرکز انتظام، مدیریت محترم مجموعه رزمال و مدیرعامل موسسه امنیت آفرین رامین و صدور گواهی رسمی آموزش پلیس یار برای تمامی پرسنل پس از برگزاری آزمون و قبولی افراد در آن