انتصاب هفته گذشته

⭕طی حکمی از سوی سردار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ دوم پاسدار پرویز آهی به عنوان فرمانده دانشگاه تربیت افسری علوم انتظامی امین منصوب گردید.

➖سرتیپ دوم پاسدار پرویز آهی پیش از این در سمت جانشینی فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین مشغول به خدمت بوده است.