طی حکمی از سوی سردار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ پاسدار مهدی معصوم بیگی به عنوان رئیس بازرسی کل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب گردید. ➖سرتیپ پاسدار مهدی معصوم بیگی پیش از این در سمت ریاست پلیس پیشگیری فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بوده است. ریاست بازرسی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیش از این برعهدهء سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان فر بوده است.