انتصاب هفته گذشته

⭕طی حکمی از سوی سردار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان فر به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب گردید. ➖سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان فر پیش از این در سمت ریاست بازرسی کل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بوده است. ❕ریاست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیش از این برعهدهء سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مقیمی بوده است.