وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حداقل دستمزد کارگران ۵۷/۴ درصد افزایش یافت 🔺 حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر با ۲ فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسید. 🔺کمک هزینه مسکن از ۴۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. 🔺بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد

مشاهده مصاحبه با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی(کلیک کنید)

✍️دستمزد کارگران برای سال 1401

🔹حقوق روزانه: 1.393.250 ریال

🔹حقوق ماهیانه: 41.797.500 ریال

🔹پایه سنوات روزانه: 70.000 ریال

🔹پایه سنواتی ماهیانه: 2.100.000 ریال

🔹حق مسکن: 6.500.000 ریال

🔹بن کارگری: 8.500.000 ریال

🔹حق اولاد: 4.179.750 ریال

🔹جمع حقوق: 56.800.000 ریال

🔹با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود.

🔹حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.

💢سایر سطوح مزدی:

۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.

🔹با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.